THE SOFT OPENING OF BAUERTEK CORPORATION

Under the leadership of Mr. Richard Nixon Gomez, alongside distinguished guests from the government and private sectors, the world-class manufacturing facility in Guiguinto, Bulacan, has officially been opened. It has been ten years since PiCur, the most potent antioxidant globally, was released to the market; BauerTek will now be the manufacturer of PiCur worldwide.

Mr. Gomez is also a radio broadcaster on the program “Kaibigan sa Kalusugan” found on various radio stations. Kaibigan sa Kalusugan conducts free health consultations in various parts of the Philippines. Its aim is to assist patients with severe illnesses such as cancer, kidney diseases, diabetes, and many others. This is achieved through patented herbal supplements studied and produced by Mr. Gomez, along with proper diet and exercise.

The GlobaLeader Inc. is the sole distributor of Mr. Gomez’s herbal supplements. He serves as the President and CEO of this corporation. Its operations span the management of dozens of offices in the NCR and provinces, ensuring an adequate supply of products for each patient to fulfill their treatment.

Now, with the complete BauerTek Research, Development, and Manufacturing Facility, the production of PiCUR and other products is under the direct control of the Gomez Family. The eldest son, Rigel, will become the president of Bauertek Corp. and the chief researcher utilizing his extensive knowledge of science and business management.

The next generation of this facility is 100% owned by Filipinos. BauerTek Corp. provides tolling services to other companies seeking a sanitary manufacturing plant exceeding Filipino standards. BauerTek Corp. collaborates with various government agencies and universities to provide internationally quality products that will benefit thousands more in the future.

 

 

FILIPINO:

Sa pangunguna ni Ginoong Richard Nixon Gomez kasama ang mga kilalang bisita mula sa gobyerno at mula sa mga pribadong sektor, binuksan na ang world-class manufacturing facility sa Guiguinto, Bulacan. Sampung taon mula nang inilabas sa mercado ang PiCur – ang pinakamalakas na anti-oxidant sa buong mundo; ang BauerTek ang magiging manufacturer ng PiCur sa buong mundo.

Si Ginoong Gomez ay isa ring radio broadcaster na maririnig sa programang Kaibigan sa Kalusugan. Ang Kaibigan sa Kalusugan ay nagsasagawa ng libreng konsultasyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas. Nais ng Kaibigan sa Kalusugan tulungan ang mga pasyenteng may malulubhang karamdaman; gaya ng cancer, kidney diseases, diabetes, at iba pa. Ito ay sa tulong ng mga patented herbal supplements na pinag-aralan at ginawa ni Ginoong Gomez kasabay ang tamang pagkain at ehersisyo.

Ang Globaleader Inc. ang nag-iisang distributor ng mga herbal supplements ni Ginoong Gomez. Siya ang pangulo at CEO ng nasabing korporasyon. Ang operasyon nito ay pumapailanlang sa pangangasiwa ng mga dosenang opisina sa NCR at sa mga probinsya, pati na rin ang pagtitiyak na may sapat na suplay ng mga produkto ang bawat pasyente upang tuparin ang kanilang paggamot.

At ngayon, na mayroon nang kumpletong Bauertek Research, Development, at Manufacturing Facility, ang produksyon ng PiCUR at iba pang mga produkto ay nasa direkta kontrol ng Pamilya Gomez. Ang panganay na anak, si Rigel, ang magiging pangulo ng Bauertek Corp. at pangunahing mananaliksik na gagamit ng kanyang malawak na kaalaman sa agham at pamamahala sa negosyo.

Ang susunod na henerasyon ng pasilidad na ito ay 100% pag-aari ng Pilipino. Ang Bauertek Corp. ay nagbibigay ng mga tolling services sa iba pang mga kumpanya na naghahanap ng isang sanitary manufacturing plant na higit sa mga pamantayan ng Pilipino. Ang Bauertek Corp. ay makipagtutulungan sa iba’t ibang ahensya ng pamahalaan at unibersidad upang magbigay ng mga produktong may internasyonal na kalidad na makakabenepisyo sa libu-libong iba pa sa hinaharap.

Leave a Reply